Regulamin strony

Regulamin

§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego znajdującego się pod adresem http://transport-motocykli.pl/ Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki użytkowników serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy w związku z korzystaniem z usług udostępnianych za pośrednictwem serwisu. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin; SUPERELEKTRONIKA Sp. z o. o. ul.Gen.K. Sosnkowskiego 26/83 05-300 Mińsk Mazowiecki NIP: 6631877856 REGON: 382025060 KRS: 0000762271

http://transport-motocykli.pl/ - należy przez to rozumieć platformę internetową dostępną pod adresem www.moto-pomoc-24.pl, której właścicielem i operatorem jest SUPERELEKTRONIKA Sp. z o. o., własności intelektualnej - należy przez to rozumieć w szczególności patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, nazwy handlowe lub domenowe oraz adresy e-mailowe, prawa autorskie (włączając wszelkie takie prawa do układów typograficznych stron internetowych i oprogramowania) zarejestrowane lub nie oraz wszelkie wnioski o rejestrację lub prawa do wnioskowania o rejestrację któregokolwiek z wyżej wymienionych, oraz praw do wynalazków, know-how, tajemnic handlowych oraz innych informacji poufnych, praw do baz danych i innych praw własności intelektualnej podobnego lub korespondującego rodzaju, jakie istnieją teraz lub będą istniały w przyszłości w jakiejkolwiek części świata,

Użytkownik - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez odwiedzenie strony internetowej o adresie http://transport-motocykli.pl/, uzyskuje dostęp do informacji zawartych na stronie oraz ma możliwość do komentowania i pozostawiania opini, widocznych przez wszystkich innych użytkowników. 

§3. Serwis moto-pomoc-24.pl jest platformą internetową, która umożliwia Użytkownikom dzielenie się opiniami o serwisach motocyklowy.

Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu http://transport-motocykli.pl/ obejmują posiadanie przez Użytkowników komputera podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę internetową. 

§ 4. Umieszczając treść na stronie moto-pomoc-24.pl, użytkownik wyraża zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu w przypadku braku akceptacji Regulaminu jest nieuprawnione.  

§ 5. Dostęp do wszystkich usług w ramach serwisu http://transport-motocykli.pl/l jest bezpłatny.

SUPERELEKTRONIKA Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji platformy http://transport-motocykli.pl/, w tym jego narzędzi, wyglądu oraz sposobu działania. 

§ 6. SUPERELEKTRONIKA Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów, wypowiedzi i informacji umieszczonych w http://transport-motocykli.pl/.pl przez Użytkownika.Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami lub zaniechania związanymi z korzystaniem z http://transport-motocykli.pl/, w szczególności naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

Script logo